سه ظرف چوبی حاوی مونو آمونیوم فسفات و دی آمونیوم فسفات

فرق مونو آمونیوم فسفات با دی آمونیوم فسفات

چند سالی است که کشاورزان برای تقویت زمین های کشاورزی خود از دو ماده شیمیایی مونو آمونیوم فسفات با دی آمونیوم فسفات استفاده می کنند که د...

ادامه مطلب